Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων

Η ακόλουθη διαδικασία είναι δοκιμασμένη και οδηγεί πάντα στη βέλτιστη λύση